Bernier's vanga

Bernier's vanga - Oriolia bernieri

Scientific name: Oriolia bernieri
English name: Bernier's vanga
Malagasy name: Taporo

  • endemic to Madagascar