Black lemur

Black lemur 001.jpg

Black lemur 003.png

Black lemur 002.jpg

Latin: Eulemur macaco
English: Black lemur